ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)

הוראות תקנות בריאות העם, (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010, מחייבות את תאגיד הרי נצרת  בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים.
בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014 (להלן:"הכללים") הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) . 

תכנית הדיגום והניטור אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה.
מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.התאגיד התחיל ביישום תכנית הניטור בשנת 2014. שפכי בתי העסק בתחום התאגיד ידגמו וינוטרו בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק. 

סעיף 10 לכללים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה. 

תוכנית ניטור 2014

תוכנית ניטור 2015

אישור תוכנית 2014

אישור תוכנית 2015

דיווח על שפכי מפעלים לרבעון 1 לשנת 2015

דיווח על שפכי מפעלים לרבעון 2+3 לשנת 2015