נושאים חשובים

האם יש לך נסיבות מיוחדות, הנושא הזה חשוב לך


הטבות בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות

 על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה:

מקבלי קצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי התשנ"א 1995 שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל הפרישה,  ועונים על אחד התנאים האלה:

- הם מקבלים תוספת לקצבת הזקנה המשלימה את הקצבה עד גובה קצבת הנכות שקיבלו לפני גיל הפרישה.

- הם מקבלים קצבה חודשית נוספת לנכה בנוסף לקצבת הזקנה. לתשומת הלבהקצבה אינה ניתנת למקבלי קצבת זקנה ולמקבלי קצבת שאירים עם תוספת השלמת הכנסה.

- מקבלי גמלת סיעוד בשיעור של 150% לפחות, לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי גמלת שירותים מיוחדים, לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי קצבת ניידות לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי גמלת ילד נכה, לפי חוק הביטוח הלאומי.

- מקבלי קצבת נכות כללית, שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק הביטוח הלאומי.

רשימת הזכאים היא רשימה סגורה אשר הועברה לרשות המים ולספקי המים מהמוסד לביטוח לאומי. רשות המים וספקי המים אינם יכולים לשנות רשימה זו.

ההטבה:

תוספת של 3.5 מ"ק לזכאי לחודש לתעריף הבסיסי.

ההטבה תוענק בגין צריכת המים החל ב-1 ביולי 2012.

ההטבה תצוין בחשבונות המים של הזכאים ותוענק באופן רטרואקטיבי.