החל מיום 26.5.2022 ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באתר האנטרנט של תאגיד הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ.
מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הוא יום 28.7.2022, בשעה 12:00.